جستجو

 
شنبه
تیر
1403
30
 

بدنبال جنگ تحميل عراق عليه ايران و تهاجمات مكرر در خطوط جنگي از يك سو و بمباران مردم بيگناه شهرها از سوي ديگر توسط نيروهاي رژيم بعث عراق . صدمات و آسيبهاي جسمي متعدد و فراواني به نيروهاي حاضر در جبهه ها و مردم بي دفاع شهرها وارد شد كه محاصل آنها جمعيت جانبازان فعلي ما مي باشند. از جمله، جانبازان دچار ضايعه طناب نخاعي در اثر اصابت تركش يا گلوله جنگي و يا سقوط از بلندي و تصادفات در حين جنگ هستند بطوريكه در حال حاضر حدود 2 هزار نفر جانباز با‌ آسيب نخاعي با سطوح آسيب متفاوت در كشور وجود دارند. و يا جانبازان مصدوم در اثر اصابت تركش و آسيب به مغز فلج يكطرف بدن و يا جانبازان دچار قطع اندامهاي فوقاني يا تحتاني و يا آسيب به اعصاب محيطي كه منجر به فلج يك اندام يا قسمتي از آن شده است و يا مثالهاي بسيار زياد ديگري از آسيبهاي سيستم عصبي – عضلاني – اسكلتي كه اكنون با گذشت سالها از مرحله حاد ضايعه و نيازهاي درماني لازم در سازمان اكنون بيشتر نيازمند خدمات توانبخشي هستند. حتي جانبازان گروههاي ديگر نيز مانند جانبازان اعصاب و روان ،‌جانبازان شيميائي و غيره نيز نياز به بازتواني هاي ويژه و ارائه خدمات توانبخشي دارند همانند توانبخشي رواني – توانبخشي ريوي – توانبخشي قلبي ، توانبخشي گوارشي ، توانبخشي مثانه و...
به منظور پاسخگوئي علمي به نيازهاي درماني و پيشگيري و نيازهاي اجتماعي و رفاهي اين عزيزان ، گروه پژوهشي خدمات توانبخشي از سال 1381 براساس چارت مصوب جديد پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان تشكيل گرديده است و با هدف كلي هدايت فعاليت ها و تدوين شيوه هاي نوين علمي درجهت سلامت و ارتقاء كيفيت زندگي جانبازان عزيز شروع به كار نموده است. گروه پژوهشي خدمات توانبخشي متشكل از يك متخصص طب فيزيكي و توانبخشي در رأس چند پزشك عمومي مجرب و با سابقه در زمينه مشكلات توانبخشي جانبازان مي باشد كه در كنار خويش از همكاري متخصصان رشته هاي مختلف پزشكي بهره مند مي باشد و به شكل مستمر و پي گير بدنبال يافتن راهكارهاي جديد علمي و عملي ثابت شده در جهان پيشرفته كنوني ، جهت ارتقاي بهداشت ،‌درمان و توانبخشي جانبازان و خانواده هاي آنها مي باشد و يا در غالب پروژه هاي تحقيقاتي خود در صدد يافتن راهكارهاي مناسب و نوين درماني و توانبخشي براي افزايش روزافزون كيفيت زندگي ، بزرگواران جانباز مي باشد. بكارگيري نيروهاي متخصص كارآزموده جهت آموزش پزشكان و مسئولين محترم مرتبط با جانبازان سراسر كشور از طريق برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي از ديگر وظايف اين گروه است. فعاليت در جهت چاپ جزوات ، پمفلت ها ، كتب ،‌نوار و CD هاي آموزشي جهت افزايش سطح اطلاعات جانبازان و تيمهاي درماني مرتبط با آنها از ديگر فعاليتهاي اين گروه مي باشد بررسي سطح مراكز توانبخشي و سطح دانش پرسنل درماني آنها و اصلاح آنها از جمله اهداف اين گروه است. شناسائي مشكلات موجود به تفكيك نوع مشكل ، شيوع آن ، وضعيت جغرافيائي هر مشكل و نيازهاي درماني و توانبخشي مناسب و موجود مرتبط با آنها،‌ارائه ابزار و روشهاي جديدعلمي براي بكارگيري در موارد خاص و اعلام اين موارد به مراكز اجرائي مرتبط با موضوع از وظائف ديگر گروه پژوهشي خدمات توانبخشي است بهبودوضعيت جسمي ، رواني جانبازان قطعاً در بهبود وضعيت رفاهي ، وضعيت فرهنگي ، هنري و ورزشي و وضعيت اشتغال جانبازان نقش بسيار مؤثري و انكار ناشدني دارد.
با توجه به اينكه از نقطه نظر امر پژوهش و ساماندهي طرحهاي تحقيقاتي در جهت كسب منافع و محاسن فوق هر زماني اولويت هاي خود را دارد و با توجه به گذشت بيش از بيست سال از بروز جنگ و صدمات جسماني و رواني جانبازان در حال حاضر عمده نيازها و مشكلات اين قشر ارزنده وجان بركف و ايثارگر، متوجه مشكلات و نيازهاي توانبخشي مي باشد تا با بهره گيري از توانهاي موجود جسمي و روحي خودشان و استفاده از وسايل كمكي مفيد در كنار آن به سطح مناسبي از سازش و تطابق جهت داشتن زندگي با حداكثر كيفيت ممكنه و كمترين عوارض و خطرات و مشكلات برسند. دستهاي پر مهري را كه در اين راستا براي همكاري به سوي ما دراز شوند به گرمي مي فشاريم.