جستجو

 
جمعه
مرداد
1401
28
 
نمایش # 
عنوان کلیک ها
تعيين ويژگي هاي مركز اورژانس و بخش مصدومين شيميايي و ارائه الگوي درماني مناسب 3496
تعيين ميزان اريتم و ملانين در ضايعات مزمن جلدي ناشي از تماس با سولفورموستارد و مقايسه آن با پوست افراد سالم 2691
تعيين مقدار آب دفعي از طريق اپيدرم (TEWL ) در پوست جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي مواجهه يافته با سولفورموستارد 4459
تدوين فاز دوم شناسنامه بهداشتي درماني جانبازان نخاعي (گردآوري و طبقه بندي داده هاي درماني جانبازان نخاعي تا پايان سال1383) 3915
تدوين پروتكل استاندارد شده استفاده از تجهيزات اكسيژن درماني در خانه 4338
تاثير ورزش بر غلظت هاي لاكتات خون و بزاق در مصدومين شيميايي ريوي 4810
پيش بيني سير تغييرات ظرفيت تنفسي مصدومين شيميايي در ده سال آينده 4369
خارش دهنده ناشی از سولفورموستارد در ...بررسی مقايسه اثر درمانی capsaicin موضعی با روشهای درمانی روتين (بتامتازون موضعی ) در درمان ضايعات مزمن پوستی 4095
بررسی سيستم های ارائه خدمات ويلچر به معلولين جنگی در داخل و خارج از کشور 4008
بررسي يافته هاي ميكروسكوپ نوري و الكتروني در ضايعات مزمن خارش دار پوست در مصدومين شيميايي گاز خردل ، قبل و بعد از درمان 4145