جستجو

 
دوشنبه
خرداد
1402
15
 

هدف كلي :

تعيين اثر امواج الكترومگنتيك در پيشگيري و درمان استئوپروزيس جانبازان نخاعي

اهداف ويژه:

1-تعيين تأثير امواج الكترومگنتيك در بهبود استئوپروز براساس BMD كنترل بر حسب شدت و محل آن

2-تعيين تأثير امواج الكترومگنتيك در پيشگيري از پيشرفت استئوپروز براساس BMD كنترل بر حسب شدت و محل آن

3-تعيين تأثير درمانهاي داروئي ورزشي تغذيه اي در بهبود و پيشيگري از پيشرفت استئوپروز براساس BMD كنترل برحسب شدت و محل آن

اهداف كاربردي

1-  استفاده از امواج الكترومگنتيك در پيشگيري و درمان استئوپورزيس جانبازان نخاعي

2- تأثير ورزش و رژيم غذايي بر استئوپروزيس