جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1396
23
 

ساختار پژوهشکده مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان به گونه ای تدوین گردیده است که بر اساس سیاست های تعیین شده  درهیات محترم امناء وتبیین آن ها توسط ریاست پژوهشکده به مراحل الویت بندی، برنامه ریزی واجرا وارد می شود. الویت های پژوهشی به واسطه طرح های تحقیقاتی ارتباط با مراکزستادی واجرایی سازمان شکل می گیرند وبرحسب حیطه های مشخص شده فعالیت های پژوهشی برنامه ریزی واجرامی گردند. اجزای طرح های پژوهشی با پشت سر نهادن مراحل تائید وتصویب در شورای پژوهشی وبرخورداری از معیارهای ویژه ای که در گروه های پژوهشی ومدیریت های پژوهشکده مورد بررسی وارزیابی واقع می شوند، موقعیت به اجرا درآمدن را پیدا می کنند. با آغاز هر پژوهش، فعالیت های جدیدی در کنار آن ها شکل می گیرد که اطلاع رسانی وبه کارگیری نتایج اهم آنهاست .