جستجو

 
شنبه
تیر
1398
29
 

rpisaarسامانه ثبت طرح های پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد شهید و امور ایثار گران از شهریور  1394 آماده دریافت طرح نامه های  ارسالی از سوی محققین و پژوهشگران میباشد .در این سامانه به آدرس  http://www.rp.isaar.ir  وضعیت طرح های تحقیقاتی پیشنهادی در مراحل مختلف برای مجری مشخص و تمامی مراحل ثبت و اجرا قابل پیگیری میباشد .