جستجو

 
شنبه
تیر
1398
29
 

راهنمای بالینی تشخیص و درمان عوارض چشمی مزمن و دیر رس ناشی از مصدومیت گاز خردل با همکاری پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان ، مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی دانشگاه بقیه اله (عج) و مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی بنیاد شهید و امور ایثارگران  تدوین  ، طراحی و منتشر گردید. این پوستر در سراسر کشور با همکاری واحد های استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران توزیع گردیده است .