جستجو

 
شنبه
آذر
1398
23
 

اهداف كلي : بررسي ارتباط غلظت لاكتات در بزاق و خون جانبازان شيميايي درورزش

اهداف جزيي:

1-اندازه گيري لاكتات خون جانبازان شيميايي ريوي (ملايم و متوسط)  قبل و بعد از ورزش

2-اندازه گيري لاكتات بزاق جانبازان شيميايي ريوي (ملايم و متوسط)  قبل و بعد از ورزش

3-بررسي همبستگي لاكتات بزاق و خون در ورزش

اهداف كاربردي:

جايگزيني نمودن لاكتات بزاق به جاي لاكتات خون در تعيين آستانه غير هوازي (AT) در جانبازان شيميايي ريوي (بعنوان يك روش غيرتهاجمي)