جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1399
19
 

هدف كلي:  تعيين وضعيت جسماني و نيازهاي درماني مصدومين شيميايي ريوي در ده سال آينده

اهداف ويژه:

1-پيش بيني ميزان تغيير در حجم هاي ريوي جانبازان شيميايي در ده سال آينده

2-پيش بيني نوع و شدت بيماري هاي ريوي جانبازان شيميايي در ده سال آينده

3-پيش بيني نيازبه بستري دربيمارستان جانبازان شيميايي در ده سال آينده

4-پيش بيني ميزان از كارافتادگي جانبازان شيميايي در ده سال آينده

5-پيش بيني ميزان بدخيمي ريوي جانبازان شيميايي در ده سال آينده

6-پيش بيني تعداد جانبازان شيميايي نيازمند پيوند ريه درده سال آينده

7-تعيين ميزان مرگ ومير جانبازان شيميايي در ده سال آينده

پيش بيني امكانات مختلف درماني مورد نياز براي جانبازان شيميايي در ده سال آينده

9-تعيين ميزان هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از مشكلات ريوي جانبازان شيميايي در ده سال آيندهه

اهداف كاربردي :