جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1399
19
 

هدف كلي : تأثيركرم موضعي Capsaicin در تسكين و بهبود ضايعات مزمن التهابي خارش دهنده پوست ناشي از سولفورموستارد

اهداف جزيي:

-  مقايسه ميزان كاهش خارش پوستي ناشي از سولفورموستارد

-  مقايسه اثر بخش دارو بر آرامش، بهبود خواب، تغيير كيفيت زندگي افراد مصدوم شيميايي

-  مقايسه كاهش التهاب پوستي در افراد مصدوم شيميايي

اهداف كاربردي :

دستيابي به درمان موثر ضايعات التهابي مزمن خارش دهنده ناشي از سولفور موستارد