جستجو

 
سه شنبه
تیر
1399
17
 

هدف كلي : تعيين سيستم ارائه خدمات ويلچر به جانبازان و معلولين جنگي در داخل و خارج از كشور

اهداف ويژه:

1- تعيين و مقايسه چگونگي تخصيص ويلچر به معلولين جنگي در داخل و خارج از كشور

2- تعيين و مقايسه نحوه تحويل ويلچر به معلولين جنگي در داخل و خارج از كشور

3- تعيين و مقايسه شيوه ارائه خدمات تعمير و نگهداري ويلچر به معلولين جنگي در داخل و خارج از كشور

4- تعيين مباني علمي و يافته هاي  جديد ارائه خدمات ويلچر به معلولين

اهداف كاربردي:

1- بهره گيري از نتايج تحقيق در خصوص تدوين سيستم ارائه خدمات ويلچر به جانبازان

2- بهره گيري از نتايج تحقيق در خصوص تدوين سيستم ارائه تجهيزات پزشكي غيرمصرفي مشابه به جانبازان

3- بهره گيري از نتايج تحقيق در خصوص تدوين سيستم ارائه خدمات ويلچر به معلولين ايران