جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1399
19
 

هدف كلي:

1-بررسي آثار داروهاي مختلف در پيشگيري ود رمان ضايعات ناشي از خردل در كشت بافت پوست

2-مقايسه اثر داروهاي مختلف و القاء كننده هاي سيكل گلوتاتيون- S ترانسفراز درپيشگيري و درمان با يك دارو ياچند دارو

اهداف جزيي:

1-كشت بافت پوست انسان جدا شده از سينه يا شكم

2-بررسي آثار و ضايعات ايجاد شده ناشي  از تماس با خردل شامل تغييرات پاتولوژيك ميزان آنزيم ها ، فعاليت آنها و ميزان سويراكسايد ديسموتاز

3-بررسي اثر داروهاي مختلف و القاء كننده هاي سيكل گلوتاتيون s

4-درمان ضايعات ايجاد شده با داروهاي مختلف و مقايسه اثر درماني آنها

5-مصرف همزمان داروهاي مختلف پيشگيري كننده يا درمان كننده و بررسي آثار سينرژيسم آنهاا

اهداف كاربردي:

تهيه مدلي مناسب از پوست انسان به منظور ارائه تحقيقات در اين زمينهه مقايسه داروهاي مختلف در پيش گيري و درمان ضايعات ناشي ازخردل و معرفي بهترين تركيب موثرر

بررسي تغييرات سلولي و درصورت لزوم جلوگيري از ايجاد تغييرات فوق از راههاي ديگر به منظور پيشگيري ازبروز ضايعات ناشي ازتغييرات فوق