جستجو

 
یکشنبه
تیر
1399
22
 

هدف كلي :تعيين وضعيت سلامت عمومي جانبازان شيميايي مواجهه يافته با گاز خردل در روستاي ديره 16 سال بعد از مصدوميت

اهداف ويژه:

-تعيين شيوع عوارض ريوي ناشي از مواجهه با گاز خردل در مصدومين شيميايي روستاي ديره بر حسب سن

-تعيين شيوع عوارض ريوي ناشي از مواجهه با گاز خردل در مصدومين شيميايي روستاي ديره بر حسب جنس

-تعيين شيوع عوارض چشمي ناشي از مواجهه با گاز خردل در مصدومين شيميايي روستاي ديره بر حسب سن

-تعيين شيوع عوارض چشمي ناشي از مواجهه با گاز خردل در مصدومين شيميايي روستاي ديره بر حسب جنس

-تعيين شيوع عوارض پوستي ناشي از مواجهه با گاز خردل در مصدومين شيميايي روستاي ديره بر حسب سن

-تعيين شيوع عوارض پوستي ناشي از مواجهه با گاز خردل در مصدومين شيميايي روستاي ديره بر حسب جنسي

- تعيين فراواني  اختلالات سلامت رواني بر حسب شدت ضايعه شيميايي در روستاي ديره

-تعيين ارتباط شدت ضايعات ريوي، چشمي و پوستي ناشي از گاز خردل با شدت علائم اوليه (دوز تماس)

-مقايسه شدت عوارض ديررس (ضايعات ريوي، چشمي و پوستي) در افراد داراي دوز تماس كم با عامل خردل نتايج تحقيق انجام شده در مصدومين شيميايي سردشت كه تماس با دوز زياد خردل داشته اند.

اهداف كاربردي:

-تعيين وضعيت سلامت ريه جانبازان شيميايي روستاي ديره جهت برنامه ريزي ويزيت هاي دوره اي

-تعيين وضعيت سلامت پوست جانبازان شيميايي روستاي ديره جهت برنامه ريزي ويزيتهاي دوره اي

-تعيين وضعيت ضايعات چشمي جانبازان شيميايي روستاي ديره جهت انجام مداخلات درماني