جستجو

 
سه شنبه
تیر
1399
17
 

هدف كلي :

تعيين وسايل كمكي مورد استفاده در جانبازان نابينا و كم بينا

اهداف ويژه :

1-طبقه بندي و معرفي انواع وسايل كمكي مورداستفاده در نابينايان و كم بينايان

2-معرفي و مقايسه انواع وسايل كمكي مورد استفاده درنابينايان و كم بينايان ازنظر ساختارو عملكرد

3-ارائه استانداردهاي  شاخص وسايل كمكي مورد استفاده در نابينايان و كم بينايان

4-تعيين معيارهاي كيفي در ارزيابي وسايل كمكي مورد استفاده در نابينايان و كم بينايان

5-تعيين مباني تخصيص و فاكتورهاي لازم جهت تجويز و موارد عدم تجويز

6-بررسي و مقايسه نحوه ارائه خدمات وسايل كمكي مورد استفاده در نابينايان وكم بينايان درايران با دو كشور پيشرفته

7-بررسي تحقيقات و پروژه هاي در دست انجام در خصوص وسايل كمكي مورد استفاده در نابينايان و كم بينايان

اهداف كاربردي:

بهره گيري از نتايج تحقيق جهت بهبود ارائه  خدمات به جانبازان نابينا و كم بينا و تدوين پروتكل ارائه خدمات به جانبازان نابينا و كم بينا