جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1399
12
 

هدف كلي: تعيين واحدهاي الحاقي به ويلچرهاي مكانيكي جهت تسهيل رانش

اهداف ويژه:

1-تعيين انواع واحدهاي الحاقي به ويلچرهاي مكانيكي از حيث ساختار و عملكرد

2-تعيين مزايا و معايب بهره گيري ازواحدهاي الحاقي به ويلچر مكانيكي

3-تعيين و اولويت بندي جانبازان ويلچر سوار دراستفاده از واحدهاي الحاقي

4-تعيين فاكتورهاي لازم جهت تجويز واهميت آن

اهداف كاربردي:

1-بهره گيري از نتايج تحقيق در برنامه ريزي خريدهاي آينده ويلچرجهت جانبازان ويلچر سوار

2-بهره گيري ازنتايج تحقيق در تدوين آيين نامه تخصيص واحدهاي الحاقي