جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1399
19
 

هدف كلي:

تعيين هزينه  تمام شده خدمات آسيب ديدگان ضايعات نخاعي درمركز امام خميني در سال1382

اهداف ويژه:

1-تعيين هزينه تمام شده پرسنلي براي نگهداري آسيب ديدگان ضايعات نخاعي

2-تعيين هزينه تمام شده كالاهاي سرمايه اي براي نگهداري آسيب ديدگان ضايعات نخاعي

3-تعيين هزينه تمام شده تجهيزات براي نگهداري آسيب ديدگان ضايعات نخاعي

4-تعيين هزينه تمام شده كالا ها و مواد مصرفي براي نگهداري آسيب ديدگان ضايعات نخاعي

5-تعيين هزينه تمام شده هتلينگ براي نگهداري آسيب ديدگان ضايعات نخاعي

6-تعيين هزينه تمام شده خدمات توانبخشي براي نگهداري آسيب ديدگان ضايعات نخاعي

7-تعيين هزينه تمام شده خدمات درماني و پزشكي براي نگهداري آسيب ديدگان ضايعات نخاعي

8-تعيين روزهاي حضور هر فرد درمركز (تخت روز)

اهداف كاربردي:

اين پژوهش داده هايي را جهت برنامه ريزي فراهم ميكند. بدين ترتيب كه باداشتن اين اطلاعات و اطلاعاتي از پژوهشهاي مشابه مي توان به صورت دقيق بودجه مورد نياز رابراي ارائه خدمات به آسيب ديدگان ضايعات نخاعي تعيين كرد وحتي مي توان  درپي راههاي مشابه ارائه خدمات كه با هزينه كمترو كيفيت به مراتب بهترامكان دسترسي دارند، بود.