جستجو

 
یکشنبه
تیر
1399
22
 

هدف كلي : تعيين نيازهاي سلامت جانبازان نابينا

اهداف ويژه : 

-تعيين نگرش جانبازان نابينا درحيطه خدمات بهداشتي

-تعيين نگرش جانبازان نابينا درحيطه خدمات درماني

-تعيين نگرش جانبازان نابينا درحيطه خدمات توانبخشي

-تعيين نگرش جانبازان نابينا درحيطه خدمات اجتماعي و رفاهي

-تعيين نگرش جانبازان نابينا درحيطه خدمات بهداشتي

-تعيين نگرش جانبازان نابينا درحيطه خدمات درماني

-تعيين نگرش جانبازان نابينا درحيطه خدمات توانبخشي

-تعيين نگرش جانبازان نابينا درحيطه خدمات اجتماعي و رفاهي

اهداف كاربردي:

تدوين پروتكل هاي ارائه خدمات در حيطه هاي بهداشتي، درماني، توانبخشي، اجتماعي و رفاهي