جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1399
19
 

اهداف اصلي:

تعيين شيوع ضايعات فيزيكي آسيب ديدگان زلزله بم

اهداف ويژه :

1-تعيين ميزان شيوع شكستگي هاي مختلف در آسيب ديدگان زلزله بم

2-تعيين ميزان شيوع ضايعات بافت نرم مختلف در آسيب ديدگان زلزله بم

3-تعيين ميزان شيوع ضربات مغزي در آسيب ديدگان زلزله بم

4-تعيين ميزان شيوع ضايعات نخاعي در آسيب ديدگان زلزله بم

5-تعيين ميزان شيوع قطع عضوهاي مختلف در آسيب ديدگان زلزله بم

اهداف كاربردي:

1-تعيين نوع و ميزان خدمات پزشكي ميان مدت و بلند مدت مورد نياز آسيب ديدگان زلزله بم

2-تعيين تعداد و نوع مركز درماني مورد نياز شهرستان بم در بازسازي

3-تعيين تعداد و نوع متخصصين پزشكي مورد نياز ميان مدت و بلند مدت آسيب ديدگان زلزله بم

4-تعيين اولويت ها و نيازهاي بهداشتي آموزشي آسيب ديدگان زلزله بم