جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1399
19
 

هدف كلي : تعيين ميزان موفقيت درمان ايمپلنت دنداني در بنياد جانبازان از نظر جانبازان ،‌دندانپزشكان معالج و معيارهاي  ارزيابي درمان كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته ، مي باشد.