جستجو

 
جمعه
آذر
1398
22
 

هدف كلي : تعيين ميزان موفقيت درمان ايمپلنت دنداني در بنياد جانبازان از نظر جانبازان ،‌دندانپزشكان معالج و معيارهاي  ارزيابي درمان كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته ، مي باشد.