جستجو

 
شنبه
آذر
1398
23
 

هدف كلي : بررسي توصيفي كم شنوايي، وزوز و حساسيت بيش از اندازه نسبت به صدا در جانبازان مراجعه كننده به كلينيك شنوايي شناسي بيمارستان ساسان

اهداف ويژه:

1-تعيين متوسط آستانه شنوايي ونوع كم شنوايي در افراد مورد بررسي

2-تعيين متوسط سطح راحت شنيداري (MCL) : متوسط سطوح ناراحتي از بلندي اصوات ثون خالص (LDLS) و متوسط سطح ناراحتي از بلندي صداي گفتاري (UCL) در افراد بررسي.

3-تعيين متوسط آستانه رفلكس صوتي (AR) در افراد موردبررسي

4-ارزيابي وزوز و اندازه گيري مشخصات آن (زيروبمي ، بلندي ، حداقل سطح پوشش يا MML، وقفه موقت ياLRT در افراد مورد بررسي

5-تعيين درصدي از افراد مورد بررسي كه صرفاً دچار كم شنوايي ميباشند.

6-تعيين درصدي از افراد مورد بررسي كه صرفاً دچار وزوز ميباشند.

7-   تعيين درصدي از افراد مورد بررسي كه صرفاً دچار حساسيت بيش از اندازه نسبت به صدا مي باشند.

8-   تعيين درصدي از افراد مورد بررسي كه صرفاً دچار كم شنوايي وزوز مي باشند.

9-  تعيين درصدي از افراد مورد بررسي كه صرفاً دچار كم شنوايي و حساسيت بيش ازاندازه نسبت به صدا مي باشند.

10-تعيين درصدي از افراد مورد بررسي كه صرفاً دچار وز وز و حساسيت بيش از اندازه نسبتبه صدا مي باشند.

11-  تعيين درصدي از افراد مورد بررسي كه صرفاً دچار كم شنوايي، وز وز و حساسيت بيش از اندازه نسبت به صدا مي باشند.

اهداف كاربردي:

1- دستيابي به اطلاعات پايه (توصيفي)، با هدف ارايه خدمات بهتر و مناسبتر به جانبازان ، شامل:

1-1- كمك به تصميم گيري ها و سياست گذاريها (راه اندازي بخش هاي جديد، ارايه پروتكل هاي تشخيصي و توانبخشي ، هماهنگي در ارايه خدمات درماني).

1-2- تفكيك نوع و ميزان خدمات درماني، براساس نيازهاي مختلف افراد مورد بررسي.

1-3- بهبود شاخص هزينه بهره (ارجاع مناسب جانبازان، خريد وسايل و تجهيزات كمك شنوايي مناسب و غيره)

2- استفاده از نتايج مطالعه براي پي ريزي ديگر مطالعه پژوهشي مرتبط