جستجو

 
یکشنبه
تیر
1399
22
 

هدف كلي: تعيين فراواني ضايعات تروماتيك شكم، قفسه سينه ، لگن، عروق اندامها و گردن در جانبازان براساس ارگانهاي صدمه ديده ونوع عوارض

اهداف ويژه:

1-تعيين فراواني ضايعات شكم درجانبازان بر حسب ارگانهاي صدمه ديده،  عوارض ، مكانيسم  صدمه ، سن وجنس

2-تعيين فراواني ضايعات قفسه سينه در جانبازان براساس ارگانهاي صدمه ديده،  عوارض ، مكانيسم  صدمه ، سن وجنس

3- تعيين فراواني ضايعات لگن درجانبازان برحسب ارگانهاي صدمه ديده،  عوارض ، مكانيسم  صدمه ، سن وجنس

4-تعيين فراواني ضايعات عروق اندامها درجانبازان بر حسب ارگانهاي صدمه ديده،  عوارض ، مكانيسم  صدمه ، سن وجنس

5-تعيين فراواني ضايعات گردن در جانبازان بر حسب ارگانهاي صدمه ديده،  عوارض ، مكانيسم  صدمه ، سن وجنس

اهداف كاربردي:

1-اولويت بندي ضايعات مرتبط با جراحي در جانبازان با صدمات فوق كه اختصاص منابع مالي و انساني فعلي و همچنين تخصيص منابع مالي و تربيت نيروي انساني متناسب براي جنگ هاي احتمالي آينده و پيشگيري از ضايعات مشابه

2-فراهم نمودن مبناي اطلاعات ضروري براي صرح جامع، تدوين پروتكل درماني ضايعات مرتبط