جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1399
12
 

هدف كلي : مقايسه مقدارsebum  پوست جانبازان شيميايي مواجهه يافته با سولفور  موستارد مبتلا به عوارض پوستي با افراد سالم

اهداف جزئي:

1-تعيين ارتباط ميانگين مقدار sebum  در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي

2-تعيين ارتباط ميانگين مقدار sebum در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با سن افراد

3-تعيين ارتباط ميانگين مقدار sebum در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با جنس افراد

4-تعيين ارتباط ميانگين مقدار sebum در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با مدت زماني كه از تماس با سولفورموستارد مي گذرد

5-تعيين ارتباط ميانگين مقدار sebum در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با تعداد دفعات مواجهه باسولفور موستارد

6-تعيين ارتباط ميانگين مقدار sebum در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با استفاده از ماسك و لباس محافظي هنگام مواجهه

7-تعيين ارتباط ميانگين مقدار sebum در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با گرفتن درمان هنگام مواجهه

8-تعيين ارتباط ميانگين مقدار sebumدر پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با عوارض جلدي، چشمي،ريوي

9-تعيين ارتباط ميانگين مقدار sebum در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با وجود ضايعات مزمن جلدي

10-تعيين ارتباط ميانگين مقدار sebum در پوست افراد سالم و جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي با نوع درمان

اهداف كاربردي:

1- تعيين معيارهاي objective جهت بررسي ضايعات حاد و مزمن حاصل از واجهه با سولفور موستارد

2-تعيين اثرات درمان دارويي در تغيير مقدار sebum پوست بيماران

3-تعيين رابطه مقدار sebum پوست بيماران با تظاهرات باليني بيمار

4-تعيين معيارهاي استادارد جهت تعيين شدت ضايعات جلدي جانبازان شيميايي