جستجو

 
سه شنبه
تیر
1399
17
 

هدف كلي: تعيين فراواني شكايت تنفسي مدعيان مصدوميت شيميايي و مقايسه با گروه كنترل

اهداف جزيي:

1-تعيين فراواني شكايات تنفسي افراد مورد مطالعه به تفكيك شكايات بيماران و مقايسه با گروه كنترل

2-تعيين فراواني بيماران با شكايات تنفسي ناشي از تماس با غلظتهاي كم موستارد و فاقد علائم همزمان براساس زمان شروع علائم فعلي

3-تعيين فراواني شكايات تنفسي گروه مورد مطالعه براساس معاينه فيزيكي و مقايسه با گروه كنترل

4-تعيين فراواني شكايات تنفسي گروه مورد مطالعه براساس يافته هاي اسپيرومتري و مقايسه با گروه كنترل

5-تعيين فراواني شكايات تنفسي گروه مورد مطالعه براساس يافته هاي HRCT و مقايسه با گروه كنترل

اهداف كاربردي:

تعيين فراواني مصدومين شيميايي از ميان مدعيان مصدوميت شيميايي با حذف confounder  هاي موجود (به عنوان exclusion criteria)‌و براساس مستندات علمي