جستجو

 
یکشنبه
تیر
1399
22
 

هدف كلي :  تعيين مشكلات تعادلي جانبازان و معلولين سالمند

اهداف ويژه:

1-تعيين عوامل خطرزا و عوامل موثر در حفط تعادل جانبازان سالمند

2-تعيين عوامل خطرزا و عوامل موثر در حفط تعادل جانبازان معلول به تفكيك نوع معلوليت

3-تعيين شيوع و بروز مشكلات تعادلي جانبازان معلول به تفكيك نوع معلوليت

4-تعيين عوارض و عواقب مشكلات تعادلي جانبازان معلول به تفكيك نوع معلوليت

اهداف كاربردي:

1-تعيين راهكارهاي مناسب جهت افزايش ثبات و تعادل معلولين بااستفاده از  تغيير اعمال شده در ارتزها و پروتزهاي مورد استفاده

2-تعيين  تمرين درماني مفيد جهت افزايش تعادل سالمندان و معلولين

3-تعيين نحوه تقويت سيستم هاي حسي باقي مانده در جانبازان با معلوليت ويژه جهت جايگزين نمودن سيستم حسي ازدست رفته