جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1399
19
 

هدف كلي : تعيين پيامدهاي رويي مواجهه با عوامل شيميايي و راههاي تشخيص ودرمان عوارض

اهداف ويژه :

گردآوري و بررسي متون علمي در زمينه پيامدهاي ريوي مواجهه با عوامل شيميايي جنگي براساس ضايعات

گردآوري و بررسي متون علمي در زمينه پيامدهاي ريوي مواجهه با عوامل شيميايي جنگي براساس يافته هاي باليني

گردآوري و بررسي متون علمي در زمينه پيامدهاي ريوي مواجهه با عوامل شيميايي جنگي براساس چگونگي تشخيص

گردآوري و بررسي متون علمي در زمينه پيامدهاي ريوي مواجهه با عوامل شيميايي جنگي براساس نحوه درمان

اهداف كاربردي:

1-افزايش آگاهي از مطالعات انجام شده در زمينه ضايعات ريوي جانبازان شيميايي

2-كاستن از دوباره كاري در زمينه تحقيقات در ضايعات ريوي افراد مواجهه يافته با عامل شيميايي

3-ارتقاء فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه پيامدهاي ريوي عوامل شيميايي و تشيخص و درمان آنها

4-ايجاد ايده هاي جديد در محققين با دسترسي به مشكلات افراد مواجهه يافته با عوامل شيميايي و تشخيص درمان آنها

5-يافتن راهكارهاي مناسب درماني و تشخيصي جهت برنامه ريزي براي جانبازان شيميايي