جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1399
19
 

هدف كلي :

1-تعيين راهبردهاي پيشگيري از آسيب هاي عضلاني استخواني ناشي از كار در جانبازان و معلولين قطع عضو

2-تعيين مراقبت هاي ويژه آسيب هاي عضلاني استخواني ناشي از كار در جانبازان و معلولين قطع عضو

3-تعيين روش هاي مناسب درمان در آسيب هاي عضلاني استخواني ناشي از كار در جانبازان و معلولين قطع عضو

اهداف ويژه :

1-تعيين عوامل خطر زا و عوامل مرتبط در بروز و شيوع آسيب هاي عضلاني استخواني ناشي از كار در جانبازان قطع عضو و معلولين قطع عضو

2-تعيين روش هاي تشخيص زودرس آسيب هاي عضلاني استخواني ناشي از گاز در جانبازان و  معلولين قطع عضو

3-تعيين روش هاي درماني مختلف درآسيب هاي عضلاني استخواني ناشي از كار در جانبازان و معلولين قطع عضو

4-تعيين مراقبت هاي ويژه در آسيب هاي عضلاني استخواني ناشي از كار در جانبازان و معلولين قطع عضو

5-تعيين تدابير پيشگيرانه مناسب براي جلوگيري از بروز آسيب هاي عضلاني استخواني ناشي ازكار در جانبازان و معلولين قطع عضو

اهداف كاربردي:

1-تعيين ارگونومي مناسب براي محل كار جانبازان و معلولين قطع عضو

2-تعيين فعاليتهاي تمريني مناسب براي پيشگيري از بروز آسيب هاي عضلاني استخواني ناشي از كار در جانبازان و معلولين قطع عضو و تهيه پوسترهاي آموزشي مربوط

3-تعيين مناسب ترين ، كم هزينه ترين، بي خطر ترين و موثرترين روش درماني براي آسيبهاي عضلاني استخواني ناشي از كار در جانبازان و معلولين قطع عضو