جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1399
19
 

هدف كلي : تعيين پيامدهاي مزمن چشمي، پوستي، خوني،‌سيستم ايمني، دستگاه تناسلي و ناباروري ، هوموني واعصاب و روان مواجهه با گاز خردل و راههاي تشخيص و درمان عوارض

اهداف ويژه:

گردآوري و بررسي متون علمي در زمينه پيامدهاي مزمن چشمي ،‌پوستي ، خوني، سيستم ايمني، دستگاه تناسلي و ناباروري،‌هوموني و اعصاب و روان مواجهه با گاز خردل براساس نوع ضايعات

گردآوري و بررسي متون علمي در زمينه پيامدهاي مزمن چشمي ،‌پوستي ، خوني، سيستم ايمني، دستگاه تناسلي و ناباروري،‌هوموني و اعصاب و روان مواجهه با گاز خردل براساس يافته هاي باليني

گردآوري و بررسي متون علمي در زمينه پيامدهاي مزمن چشمي ،‌پوستي ، خوني، سيستم ايمني، دستگاه تناسلي و ناباروري،‌هوموني و اعصاب و روان مواجهه با گاز خردل براساس چگونگي تشخيص

گردآوري و بررسي متون علمي در زمينه پيامدهاي مزمن چشمي ،‌پوستي ، خوني، سيستم ايمني، دستگاه تناسلي و ناباروري،‌هوموني و اعصاب و روان مواجهه با گاز خردل براساس نحوه درمان

اهداف كاربردي:

1- افزايش آگاهي از مطالعات انجام شده درزمينه ضايعات مذكور در جانبازان شيميايي

2-كاستن از دوباره كاري در زمينه تحقيقات در ضايعات مذكور در افراد مواجهه يافته با گاز خردل

3- ارتقاء فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه پيامدهاي مذكور در تشخيص و درمان آنها

4-ايجاد ايده هاي جديد در محققين با دسترسي به مشكلات افراد مواجهه يافته با گاز خردل و تشخيص درمان آنها

5- يافتن راهكارهاي مناسب درماني و تشخيصي جهت برنامه ريزي براي جانبازان شيميايي