جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1399
19
 

هدف كلي: تعيين اصول تخصيص واستفاده از مفاصل زانو در پروتزهاي بالاي زانو روي زانو

اهداف ويژه :

-   تعيين انواع مفاصل زانو ازحيث ساختارو عملكرد

-    تعيين فاكتورهاي لازم جهت تجويز هر يك از مفاصل زانو

-    تعيين معيارهاي مقايسه اي و كيفي مفاصل زانو با يكديگر

-    بررسي تحقيقات جاري در زمينه مفاصل زانو

اهداف كاربردي: از نتايج اين طرح درتدوين پروتكل ارائه مفاصل زانو به جانبازان قطع زانو استفاده خواهد شد.