جستجو

 
یکشنبه
تیر
1399
22
 

هدف كلي : ميزان تأثيرمنتول و فنل در بهبود ضايعات مزمن خارش دهنده ناشي از سولفور موستارد

اهداف جزيي:

1- بررسي ميزان كاهش خارش پوستي در شبانه روز و مقايسه آن با گروه كنترل

2- بررسي ميزان كاهش آسيب ناشي از خارش و مقايسه آن با گروه كنترل

3-تغيير كيفيت زندگي بيماران پس از مصرف دارو و مقايسه آن با گروه كنترل

4- بررسي اثر دارو در ميزان آرامش بيماران ومقايسه آن با گروه كنترل

اهداف كاربردي : دستيابي به درمان موثر ضايعات خارش دهنده ناشي از سولفور موستارد