جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1399
19
 

اهداف اصلي : بررسي اپيدميولوژيك ضايعات ناشي از انفجار مين‌هاي زميني در استانهاي غربي كشور از سال 1378 لغايت 1382

اهداف فرعي طرح :

1-  تعيين توزيع فراواني سني مصدومين ناشي از انفجار مين‌هاي زميني در استانهاي غربي كشور از سال 1378 تا 1382.

2-   تعيين توزيع فراواني جنسي مصدومين ناشي از انفجار مين هاي زميني در استانهاي غربي كشور از سال 1378 تا 1382

3-   تعيين توزيع فراواني آسيب هاي ناشي از انفجار مين هاي زميني در استانهاي غربي كشور از سال 1378 تا 1382.

4-   تعيين توزيع زماني حوادث ناشي ازانفجار مين هاي  زميني در استانهاي غربي كشور از سال 1378 تا 1382

5-   تعيين فراواني نقص معوليت ناشي از انفجار مين هاي زميني دراستانهاي غربي كشور از سال 1378 تا 1382

6-  تعيين توزيع فراواني مكانهاي حوادث ناشي از انفجار مين هاي زميني در استانهاي غربي كشور از سال 1378 تا 1382

7-  تعيين توزيع زماني، مابين قوع حادثه و رسيدن مصدوم به مركز پزشكي جهت درمان درمصدومين ناشي از انفجار مين هاي زميني در استانهاي غربي كشور از سال 1378 تا 1382

اهداف كاربردي:

جمع آوري اطلاعات درخصوص ضايعات وخسارات ناشي از انفجار مين هاي زميني ومقايسه آن با اطلاعات ديگر نقاط جهان و پيش نهاد راهكارهاي عملي با توجه به شرايط موجود كشور جهت كاهش مرگ و مير و بخصوص معلوليت هاي ناشي از انفجار اينگونه مين‌ها