جستجو

 
سه شنبه
تیر
1399
17
 

هدف كلي :

تعيين ارتباط بين مسموميتهاي حاد و مزمن با سموم ارگانوفسفره عصبي جنگي و كاهش آستانه تشنج و ايجاد كانونهاي صرعي و تشنج ماندگار

اهداف جزئي:

1-  ايجاد مسموميت حاد و بررسي نقش آن در كاهش آستانه تحريك الكتريكي آميگدال.

2-  ايجاد مسموميت مزمن و بررسي نقش آن در كاهش آستانه تحريك الكتريكي آميگدال

3-  ايجاد مسموميت حاد در حيوان كيندلينگ كامل و بررسي نقش آن در افزايش طول مدت تخليه هاي متعاقب و طول مدت تشنج و ابقاء اين اثرات

4-ايجاد مسموميت مزمن در حيوان با كيندلينگ كامل و بررسي نقش آن در افزايش طول مدت تخليه هاي متعاقب وطول مدت تشنج وابقاء اثرات فوق .

5- بررسي ارتباط بين ميزان مسموميت بعدي وسابقه مسموميت قبلي در بروز تشنج بدون تحريك و با تحريك الكتريكي

اهداف كاربردي:

1-  تعيين ارتباط بين مسموميت حاد و نيز مزمن با ارگانوفسفاتها و ايجاد صرع و تشنج

2-   در صورت وجود ارتباط، پيشنهاد، نقش پيش درماني درپيشگيري از بروز ايجاد كانون صرعي و نيز پيشگيري از مسموميت مزمن درتماسهاي مكرر به منظورجلوگيري ازبروز خطرات فوق.