جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1399
19
 

هدف كلي: تعيين كيفيت زندگي جانبازان نخاعي ساكن شهر تهران، شهر كرد و مشهد سال  84-1383

اهداف ويژه:

1-                                                                                                    تعيين كيفيت زندگي جانبازان نخاعي ساكن شهر تهران، شهر كرد و مشهد از بعد سلامت عمومي

2-                                                                                                   تعيين كيفيت زندگي جانبازان نخاعي ساكن شهر تهران، شهر كرد و مشهد از بعد سلامت جسمي / فعاليت

 3-                                                                                                  تعيين كيفيت زندگي جانبازان نخاعي ساكن شهر تهران، شهر كرد و مشهد از بعد سلامت عاطفي/ رواني

4-                                                                                                   تعيين كيفيت زندگي جانبازان نخاعي ساكن شهر تهران، شهر كرد و مشهد از بعد وضعيت اقتصادي / اجتماعي

5-                                                                                                   تعيين كيفيت زندگي جانبازان نخاعي ساكن شهر تهران، شهر كرد و مشهد از بعد فعاليتهاي مذهبي / اعتقادات و باروهاي ديني

تعيين رابطه كيفيت زندگي جانبازان مشمول طرح مراقبت در منزل و مشخصات دموگرافيك آنان (سن، تأهل، تعداد فرزندان، سطح تحصيلات ، وضعيت اشتغال، وضعيت اقتصادي، نسبت فرد مراقبت كننده، ميزان حق پرستاري، سطح‌تحصيلات فرد مراقبت دهنده)

اهداف كاربردي :

1-                                                                                                                   طراحي ابزار سنجش كيفيت زندگي جانبازان با توجه به ارزشهاي حاكم بر نظام اسلامي ايران

مشخص كردن كيفيت زندگي جانبازان نخاعي ساكن شهر تهران ، شهر كرد و مشهد كه مشمول طرح مراقبت پرستاري در منزل مي باشند.

2-                                                                                                                   ارائه پيشنهادات در جهت اصلاح نظام مراقبتي جانبازان

3-                                                                                                                   پيشنهاد بكارگيري ابزار سنجش كيفيت زندگي كليه معلولين ناشي از سوانح و بلاياي طبيعي