جستجو

 
پنج شنبه
بهمن
1397
04
 
نمایش # 
عنوان کلیک ها
بررسي ويژگيهاي سيگنالهاي پتانسيل برانگيخته بينايي و نمودارهاي الكتريكي شبكيه در جانبازان شيميايي مراجعه كننده به كلينيك جانبازان شيميايي 1640
بررسي ومقايسه آثارداروهاي مختلف و القاء سيكل گلوتاتيون - گلوتاتيون پراكسيداز بر ضايعات ناشي از خردل دركشت سلولهاي بافت پوست انسان 1263
بررسي وضعيت سلامت عمومي جانبازان شيميايي در جمعيت روستاي ديره 16 سال پس از مواجهه با عامل شيميايي خردل 1298
بررسي وسايل كمكي مورد استفاده در جانبازان نابينا و كم بينا 4765
بررسي واحدهاي الحاقي به ويلچرهاي مكانيكي جهت تسهيل در رانش 2597
بررسي هزينه هاي تمام شده خدمات آسيب ديدگان ضايعات نخاعي درمركز امام خميني درسال 1382 1104
بررسي نيازهاي سلامت جانبازان دو چشم نابينا در سال 1383 2559
بررسي نيازهاي توانبخشي آسيب ديدگان زلزله بم 2465
بررسي ميزان موفقيت درمان ايمپلنت دنداني در بنياد جانبازان از نظر جانبازان : دندانپزشكان معالج و معيارهاي ارزيابي درمان سال 1380 1189
بررسي ميزان كم شنوائي :وزوز و حساسيت بيش از اندازه نسبت به صدا در گروهي از جانبازان مراجعه كننده به كميسيون عالي بنياد جانبازان در تهران 1456