جستجو

 
شنبه
تیر
1398
29
 
نمایش # 
عنوان کلیک ها
تعيين ويژگي هاي مركز اورژانس و بخش مصدومين شيميايي و ارائه الگوي درماني مناسب 2042
تعيين ميزان اريتم و ملانين در ضايعات مزمن جلدي ناشي از تماس با سولفورموستارد و مقايسه آن با پوست افراد سالم 1320
تعيين مقدار آب دفعي از طريق اپيدرم (TEWL ) در پوست جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض پوستي مواجهه يافته با سولفورموستارد 2682
تدوين فاز دوم شناسنامه بهداشتي درماني جانبازان نخاعي (گردآوري و طبقه بندي داده هاي درماني جانبازان نخاعي تا پايان سال1383) 2362
تدوين پروتكل استاندارد شده استفاده از تجهيزات اكسيژن درماني در خانه 2922
تاثير ورزش بر غلظت هاي لاكتات خون و بزاق در مصدومين شيميايي ريوي 3359
پيش بيني سير تغييرات ظرفيت تنفسي مصدومين شيميايي در ده سال آينده 2957
خارش دهنده ناشی از سولفورموستارد در ...بررسی مقايسه اثر درمانی capsaicin موضعی با روشهای درمانی روتين (بتامتازون موضعی ) در درمان ضايعات مزمن پوستی 2555
بررسی سيستم های ارائه خدمات ويلچر به معلولين جنگی در داخل و خارج از کشور 2614
بررسي يافته هاي ميكروسكوپ نوري و الكتروني در ضايعات مزمن خارش دار پوست در مصدومين شيميايي گاز خردل ، قبل و بعد از درمان 2652