شورای علمی

نام مقام تلفن فکس
زهره گنج پرور دبیر (مدیر پژوهشی) 22416699 21 98 +
دکتر محمد رضا سروش رییس 021-22415367 02122418180